Važno da znate

Obaveštenja na ovoj stranici data su na osnovu čestih pitanja velikog broja estradno-muzičkih izvođača.

Za više informacija posetite našu FB stranicu

https://www.facebook.com/UMSI.srbija

ČLANSKA KARTA

Važećom članskom kartom dokazuje se članstvo estradno-muzičkih umetnika i izvođača u Udruženju muzičko-scenskih izvođača, koji obavljaju određenu estradno-muzičku delatnost u oblasti kulture.

UVERENJE

služi kao dokaz o utvrđenom statusu i za prijavu-odjavu na Penzijsko i invalidsko osiguranje. Izdaje se, NA LIČNI ZAHTEV SAMOSTALNIH estradno-muzičkih umetnika izvođača koji žele sami da plaćaju doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture od strane REPREZENTATIVNIH udruženja u kulturi, a u skladu sa Zakonom o kulturi Srbije.

Samostalni izvođač je DUŽAN da se u zakonski propisanom roku OBAVEZNO prijavi ili odjavi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a time i za zdravsveno osiguranje i da podnese odgovarajuću poresku prijavu Poreskoj upravi preko koje plaća doprinose („Sl. Glasnik RS“ br. 66/12 i 94/12).

POTVRDA

koju na lični zahtev, preko svojih podružnica u udruženjima izdaje REPREZENTATIVNI Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije u smislu Zakona o radu a u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za radno angažovanje estradno-muzičkih izvođača u ugostiteljstvu                  („Sl. Glasnik RS“ br. 23/15), služi kao dokaz o članstvu u sindikatu i obavljanju određene estradno-muzičke delatnosti u skladu sa Zakonom o radu i PKU.

UVERENJE i POTVRDA (takozvana LICENCA) koje se izdaju svake godine za tekuću kalendarsku godinu, služe za ostvarivanje prava i drugih pogodnosti koje izvođači mogu iskoristiti (socijalna pitanja, uvoz instumenata i td…) i dobijanje radne vize prilikom radnog angažovanja od strane poslodavaca iz inostranih zemalja koje zahtevaju da se uz propisanu dokumentaciju priloži i Uverenje, odnosno potvrda.

Svaki izvođač koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o izvođačkom radu (delu) LEGALNO obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

SVI IZVOĐAČI sa važećom članskom kartom UMSI, preko našeg udruženja mogu podneti zahtev određenom reprezentativnom udruženju u kulturi za utvrđivanje svojstva samostalnog umetnika – izvođača i izdavanje UVERENJA u zavisnosti od vrste delatnosti koju obavljaju, odnosno podneti zahtev, preko podružnice u našem udruženju,  reprezentativnom Samostalnom sindikatu estradnih umetnika i izvođača za izdavanje POTVRDE.

ZANIMANJA U OBLASTI KULTURE:

/vokalni izvođač/ – /instrumentalni izvođač/ – /folklorni ili drugi igrač/ – /imitator/ – /parodist/ – /recitator/ – /voditelj/ – /voditelj u diskoteci/ – /komičar/ – /artist/ – /mađioničar/ – /maneken/ – /vokalni solista/ – /muzičar instrumentalista/ – /dirigent/ – /kompozitor/ – /kompozitor džez, zabavne i narodne muzike/ – /aranžer muzičkih dela/ – /muzički urednik/ – /muzički producent/ – /realizator svetla/ – /realizator tona-snimatelj/

Google+